Provozní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Via elegans, (dále jen areál) je vydáván dle ustanovení Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Hlava I, § 101 – § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, jako součást prevence rizik tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které areál navštěvují, stanovuji tato pravidla:

1       Všeobecné pokyny pro návštěvníky areálu

1.1     Všechny osoby, které vstupují do areálu, jsou povinny se seznámit s těmito pokyny ještě před vstupem do areálu.

1.2       Areál je přístupný každý den dle telefonické domluvy. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat  do areálu bez souhlasu provozovatele nebo majitele areálu (oba dále jen jako „provozovatel“), a to zejména do prostoru ohrad.

1.3       Děti mladší 12-ti let mají pohyb v areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za dítě zodpovídá.

1.4       Vstup do areálu je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobám v karanténě.

1.5       Vodit cizí psy do areálu je povoleno pouze na vodítku. Během práce s koňmi není přípustné, aby se v prostoru práce s koněm pohyboval pes na volno s výjimkou přípravy horse and dog agility či jiné aktivity, kdy je vyžadována spolupráce psa a koně.

1.6       Vstupovat mimo vymezené prostory je zakázáno. Vstup do výběhu koní, stájí a jiných uzavřených prostor, je povolen pouze se souhlasem a případně doprovodem provozovatele nebo cvičitele.

1.7       Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí areálu.

1.8       V prostorách areálu je zakázáno chovat se hlučně nebo jinak plašit zvířata. Je zakázáno bez souhlasu pověřené osoby krmit koně a jiná zvířata.

1.9       Za ztráty na věcech ručí provozovatel areálu jen za podmínek stanovených platnými právními předpisy občanského práva.

1.10     Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené koněm, který se pohybuje v prostorách areálu, ani mimo areál.

2       Provoz areálu, vstup do areálu

2.1       Areál je v provozu denně dle telefonické objednávky. Chod areálu řídí provozovatel areálu, nebo osoba jím pověřená. Výcvik může být veden instruktorem nebo cvičitelem, který je pověřen provozovatelem areálu (dále jen „cvičitel“).

2.2       Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech tak, aby nebyl omezován provoz na místních komunikacích v obci.

2.3       Vstup do areálu je každý povinen nahlásit provozovateli nebo pověřené osobě, která je v areálu přítomna a řídit se jejími pokyny.

2.4       Do areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Každý zájemce o jízdu na koních, ošetřovaní a práci s koňmi, musí podepsat Čestné prohlášení, které mu předloží cvičitel.

2.5       Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péči o ně, je zakázán. Vstup do sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.

2.6       Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu (trenéra, známého), ohlásí tuto skutečnost provozovateli areálu nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.

3       Pravidla pro pohyb v prostoru výběhu a stájí, péče o koně

3.1       Do prostoru stájí je povoleno vstupovat pouze se svolením provozovatele nebo jím pověřené osoby. Vstup do výběhů a prostoru jízdárny, je bez vědomí a doprovodu provozovatele nebo jím pověřené osoby zakázáno.

3.2       Před přistoupením ke koni je nutné nejprve koně upozornit na svou přítomnost dostatečně hlasitým oslovením. V prostorách výběhu, jízdárny nebo jiných volných prostranstvích nikdy nepřistupovat ke koni zezadu!

3.3       Při práci s koňmi je třeba vždy dodržovat základní pravidla bezpečnosti při ošetřování koní: vždy stojíme tak, aby nemohlo dojít k zásahu kopyty nebo ke kousnutí (těsně u koně z boku nebo v bezpečné vzdálenosti), při pohybu v blízkosti koně stále sledovat jeho chování.

3.4       Do prostoru výběhu a stájí je vstup povolen pouze ve vhodné obuvi (plná pevná bota).

3.5       Doporučuje se mít platné očkování proti tetanu a sjednáno úrazové pojištění.

3.6       Osoby mladší 18-ti let musí předložit písemný souhlas k jízdě na koni a k pohybu kolem koní alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

4       Pravidla pro jízdu na koních a další aktivity s koňmi

4.1  Veškeré akce sdružení Via elegans jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se jich zúčastnit a jemuž to jeho zdravotní stav dovolí. Účastníci mladší 18-ti let musí mít souhlas svého zákonného zástupce, že se mohou účastnit aktivit občanského sdružení Via elegans.  Zúčastněním našich aktivit se stáváte po dobu konání aktivity dočasnými členy občanského sdružení Via elegans, s právem zúčastnit se dané aktivity a povinností vložit členský příspěvek za danou aktivitu – jež je udán v korunách nebo v odpracovaných brigádních hodinách. Veškeré příspěvky jsou určeny na provoz občanského sdružení – seno, voda, oves, odčervení a očkování koní, strouhání kopyt, renovace výběhů,  … .

4.2  Každý jezdec musí být na jízdu na koni vhodně oblečen a vybaven ochrannými pomůckami. Je zakázáno účastnit se výcviku nebo vyjížďky bez ochranné přilby a vhodné obuvi (jezdecké boty nebo jiné boty s rovnou podrážkou). Dále doporučujeme přiléhavé kalhoty, triko nebo košili s dlouhým rukávem, rukavice a chapsy. Při jízdě na koni je zakázáno nosit řetízky, náramky, prsteny a jiné předměty, které by se mohly zachytit za výstroj koně.

4.3     Začínajícím jezdcům se doporučuje vyžádat si souhlas ošetřujícího lékaře.

4.4    Noví jezdci, kteří již mají s jízdou na koni zkušenosti z jiných stájí, jsou povinni objektivně informovat cvičitele o svých jezdeckých schopnostech. Cvičitel je povinen si tyto informace ověřit zkušební jízdou. Bez zkušební jízdy není novým jezdcům dovoleno samostatně jezdit na koni.

4.5       Před nasednutím na koně jsou jezdec i cvičitel povinni zkontrolovat výstroj koně, správné nasedlání a nauždění. Zjištěnou závadu jezdec ihned ohlásí cvičiteli.

4.6       Všichni jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolnímu prostředí v areálu i mimo něj.

4.7       Jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. V průběhu jízdy na koni je zakázáno jíst, pít, žvýkat, kouřit.

4.8       Na vyjížďkách se jezdci řídí pokyny cvičitele. Cvičitel určuje tempo a trasu vyjížďky. Není dovolena jízda přes soukromá pole a louky bez souhlasu cvičitele.

5       Obecné bezpečnostní a organizační pokyny

5.1       Každá osoba, která se zdržuje v prostoru areálu, je povinna dodržovat obecně platné bezpečnostní, protipožární, hygienické, zdravotnické, veterinární a další předpisy, dále pokyny provozovatele areálu nebo cvičitele a podmínky tohoto Provozního řádu.

5.2       Každý je povinen v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu a uklízet použité věci a nářadí na určená místa.

5.3       V prostoru výběhů, sedlovny, skladu sena, slámy a pilin platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

5.4       Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty v prostorách areálu, přemísťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat v prostorách areálu vlastní elektrické přístroje a zařízení.

5.5       Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře.

5.6       Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu nebo cvičiteli každou situaci, která vyžaduje zásah Policie ČR nebo Hasičů, a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru nebo odvrátil hrozící nebezpečí.

5.7       Důležitá telefonní čísla:

První pomoc 155          Hasiči 150     Policie 158     Městská policie 156

            

            Veterináři:

            MVDr. E. Krejcar – 602 468 717                 MVDr. K. Kubová – 603538439

MVDr. Eva Chválová – 604 784 093          MVDr. S Grill – 603 306 858

MVDr. Mrázek – 602468677                     MVDr. Volf  – 777 270 666

           Provozovatelka areálu: Marie Vargová tel. 608 904 665

6       Pravidla pro majitele ustájených koní

6.1       Další pravidla pro majitele ustájených koní jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení.

7       Ostatní ustanovení

7.1       Vedoucí areálu má právo z technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu postihnuta. Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách.

7.2       Porušení tohoto řádu může mít za následek vyloučení člena z jezdeckého klubu, ukončení nájemní smlouvy s majitelem koně, rozvázání pracovní smlouvy se zaměstnancem.

8       Sankce za porušení Provozního řádu areálu:

8.1       Při porušení pravidel stanovených tímto Provozním řádem nebo obecně závaznými právními předpisy si provozovatel vyhrazuje právo odejmout osobě pravidla porušující oprávnění zdržovat se v areálu a to v konkrétním případě, nebo jestliže k tomuto dochází opakovaně, tak na dobu neurčitou. Toto právo deleguje provozovatel též na osoby jednající jeho jménem.

Přeji všem návštěvníkům příjemně strávené chvíle ve společnosti našich koní. Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kurzů, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

V Českých Budějovicích 22. 2. 2014

 

Provozovatel areálu Via elegans.

Marie Vargová